De Bananenrepubliek – de novelle

Hou je van wetsartikelen en verhalen die maar dooremmeren en hou je van bananen?

Dan is dit boek -een synopsis voor een novelle- voor jou. Waarin inzicht wordt gegeven in het tot stand komen van een wet. Wat is een banaan? Hoe krom mag een banaan zijn en hoe meet je deze kromte. En hoe regel je dat allemaal? Wie kan daar wat op tegen hebben? We volgen de periode van het tot stand komen van het wetstelsel. Gezien vanuit de perspectieven van de ambtenaar Iggy, zijn leidinggevenden, de markt en de lobbygroepen, de directeur-generaal, de minister en de politiek.

De aanleiding

 1. Op de plantage

Waarin Iggy op de plantage moeite doet om de huidige wetgeving te begrijpen en heel veel formulieren invult voor het verbouwen, verdelgen van insecten en schimmels, oogsten, keuren, verhandelen en uitvoeren van bananen. De regeringstoren torent aan de horizon irritant uit boven de plantages. Iggy besluit van binnen uit de regels eenvoudiger en beter te maken.

 1. Chaos

Waarin het systeem op het ministerie vastloopt omdat achterstanden bij vergunningverlening en goedkeuringsbesluiten voor pesticiden niet meer zijn in te halen. De bode (verwoed postzegelverzamelaar) heeft een dagtaak aan het schuiven van dozen en verdeelt de papieren over de 36 verdiepingen van het ministerie. De ambtenaren komen in opstand tegen hun managers.

 1. Het Wilde Westen

Waarin de fruittelers en handelaren lekker hun gang kunnen gaan met monoculturen en het spuiten van gif tegen schimmels (en het toevoegen van verslavende stofjes), dit moet op geduldig papier, veel papier, worden verdoezeld. Eigenlijk weten ze ook niet meer wat ze aan het doen zijn. Ze vinden dat er een heksenjacht gaande is tegen het gebruik van landbouwgif of bestrijdingsmiddelen, die moeten voortaan gewasbeschermingsmiddelen genoemd worden. De bananenkoning legt uit dat de banaan kwetsbaar fruit is en dat gif noodzakelijk is.

 1. Rondlopen

Waarin Iggy solliciteert naar een baan als beleidsadviseur Bananen met als taak de wet- en regelgeving rond te laten lopen. Hij geeft goede woorden aan zijn inzet, aan de vraag wat in zijn ogen een topdag en een kutdag is en hoe hij in zijn huidige functie aan duurzaamheid doet. En dat hij zin heeft om maatschappelijk bezig te zijn, een echte stelseldenker is en ervaring heeft om alles rond te laten lopen.

 1. Inhuur

Waarin de directeur-generaal Topy Tamboer een taskforce opricht om een nieuwe wet te maken met als doel de ongebreidelde markwerking te beteugelen en de wereld beter en schoner te maken, gelet op het milieu en het klimaat. Er wordt een organisatie op poten gezet met 10% ambtenaren met vaste aanstelling en 90% inhuur. Topy steekt bij een oploopje een vlammende speech af “I have a dream”.

 1. Start van het wetgevingsproces

Waarin de minister een besluit neemt de Wet Groente en Fruit te moderniseren waarbij 50 wetten, 135 besluiten en 750 regelingen opgaan in één stelsel. Doel is om de markt steun te bieden om eenvoudig gewassen te telen en te verhandelen. De minister van Oorlog heeft belangstelling voor de fabricage van pesticiden.

De wet

 1. Eerste werkdag

Waarin Iggy vecht om een werkplek en probeert contact te leggen met zijn collega’s die de hele dag met noise-canceling achter hun computer zitten te typen. Hij ontdekt dat ze allemaal manager zijn. Iggy leert koffiedrinken en het verschil tussen groente en fruit.

 1. Planning

Waarin het management een planning opstelt om binnen een jaar een nieuw wetgevingsstelsel in te richten. Een kerstboom van bouwblokken, werkgroepen, klankbordgroepen, koepels, introspectieteams en checks and balances wordt opgetuigd. Met heel veel managers, achter hun bureau, onder hun niveau. De muren hangen vol met banaan-gele post-its.

 1. Paaltjes en lijnen

Waarin tijdens een kick-off met brancheorganisaties de bananenkoning zijn concurrentiepositie benadrukt en in zijn nopjes is omdat hij paaltjes heeft geslagen en de lijnen heeft getrokken.

 1. Kamertjes

Waarin Iggy wordt rondgeleid in de Eerste en Tweede Kamer, de achterkamertjes voor de politici, de ambtenarenkamertjes, een piepkleine rookruimte (waar de dealtjes worden voorbereid) en de ontspanningskamertjes waarin de dealtjes worden beklonken en ambtenaren hun spanningsboog kunnen laten vieren. Ambtenaren kunnen, als ze zin hebben, elke dag hun rijkspas deponeren in bakjes, waar elke middag lukrake koppeltjes geformeerd worden, onder het motto “teambuilding” en “ken je collega”.

 1. De boeddha

Waarin Topy als boeddha de weekstart opent en meldt dat de minister er zin in heeft. Ook de markt en de ketenpartners hebben er zin in. Iedereen heeft zin in Groente en Fruit. De wet wordt in 3 weken in elkaar geknipt en geplakt. Na afloop champagne.

 1. Wat is een banaan

Waarin de lijn als ontwerpwettekst voor het begrip banaan wordt geaccordeerd: “Een banaan is een gele of groene licht gekromde weeë vrucht, die afkomstig is van de bananenplant” (artikel 1, Groente en Fruitwet). En: “Bij algemene maatregel van bestuur wordt de kromming van de banaan vastgesteld” (artikel 48, lid 3, onder a, sub e).

Het conceptbesluit en consultatie

 1. Inspiratie

Waarin Iggy wordt gekoppeld aan wetgevingsjurist Betty Bataat. Samen letteren ze de artikelen van het besluit uit over de kromming van de banaan (boogstraal uitgedrukt in graden) en Iggy schrijft de memorie van toelichting. Betty, die nog nooit een banaan heeft gezien of gegeten, merkt op dat Iggy inspiratie moet halen uit de toelichting op de wet uit 1864. Het wordt een uitgebreide toelichting waarin de banaan in biologisch (afstamming, het kloonmechanisme), historisch, wettelijk en vormtechnisch perspectief wordt geschetst, waarbij ook excuses voor het slavernijverleden in wordt verwerkt; daar was geen behoefte aan. Iggy killt zijn darlings. Het eerste woordje “Het” en verderop nog de woordcombinatie “een banaan” doorstaan de toetst van de kwaliteitscontroleur en de communicatiepolitie.

 1. Escalatie

Waarin de bouwblokcoördinator de ambtenaren van een ander ministerie de huid vol scheldt vanwege het gebrek aan afstemming over de keuze van een meeteenheid voor het beschrijven van de kromming van de banaan. Er wordt geëscaleerd en de directeuren generaal hakken na drie maanden een knoop door, de kromming moet worden uitgedrukt in graden en niet in gon of radialen.

 1. Markt

Waarin de marktpartijen vertellen dat ze vooral minder regels nodig hebben, omdat ze anders geen winst kunnen maken. Om concurrentie vanuit het buitenland uit te sluiten én vanwege de kwetsbaarheid van de banaan zijn wel veel strengere regels nodig. De bananenkoning maakt melding van uitstervingsverschijnselen van de huidige banaan.

 1. Verliefd

Waarin Iggy eindelijk tijd heeft om uit het raam met uitzicht te kijken en een knappe communicatieadvisette weerspiegeld ziet waar hij gedurende haar twee fantastische dagen bij het ministerie achteraan blijft lopen en de ontspanningskamer hen comfort biedt. Uit de ontspanningskamer klinkt het ministerieel gekir en gegil boven alles uit.

 1. Segway

Waarin Topy met een Segway het oploopje binnenrijdt en meldt dat de minister een appelflauwte heeft en voorlopig uit de running blijft. De wet loopt hierdoor beslist geen vertraging op, want een jonge minister neemt het over, ze is gepromoveerd in de urologie, dus dat komt goed. De nieuwe minister heeft er zin in.

 1. Comfort

Waarin de nieuwe minister wordt bijgepraat over de banaan, de voorlichters weten het beter en bieden de minister comfort. De uitsterving van de banaan wordt onder de pet gehouden. Van de notitie die Iggy voor de minister had voorbereid was na drie managementlagen en de communicatietoets alleen het woordje “De” van over.  De minister vraagt Iggy na afloop om te poseren voor een foto.

Het besluit

 1. De ideale banaan

Waarin Iggy de ideale banaan beschrijft met marges waarbinnen deze nog aantrekkelijk is. Betty maakt er een strak wetsartikel van, zeer eenvoudig en vooral beter, in één artikel drie oude regelingen en vijf circulaires samengevat.

 1. De plankalender

Waarin uit botsproeven met de stakeholders duidelijk blijkt dat het stelsel nog niet rond loopt. De datum van het van kracht worden van de wet met twee jaar wordt uitgesteld en er een kalender met woest-aantrekkelijke kleuren wordt opgesteld: wat is af, bijna af, moet beter, komt niet goed, schrappen. Elk vinkje dat gezet wordt vormt een mijlpaal, de pantry wordt dan gevuld met champagne.

 1. Tegenkrachten

Waarin de bananenkoning de bui ziet hangen en tegenstand organiseert tegen de betuttelende overheid. Oogstmachines bezetten de doorgaande wegen, bananenschillen worden gestrooid op de voetpaden. Ministeriële fruitdiplomaten bemiddelen. De bananen worden getroffen door de Fruitziekte die je wist dat zou komen: De Gele Schimmel. Datum van kracht worden van de Wet Fruit en Groente wordt uitgesteld voor een periode van 18 maanden.

 1. Hardlopen

Waarin Iggy moet gaan hardlopen met kamerleden en bananenhandelaren om het stemgedrag en knelpunten te inventariseren. Hij mag voor eventuele extra overtuigingskracht ook de ontspanningskamer en de Chiquita-meisjes uit de markt inzetten. Waarin de Week van het Werkplezier wordt gevierd. Iggy doet mee met “Inzicht in je innerlijke familie”, “Bewust doorademen” en doet een  “reflectiewandeling met kunst” (beperkt aantal plaatsen).

 1. Vraag en antwoord

Waarin Topy al touwtje springend sturing geeft aan de beantwoording door de minister van vragen vanuit de Kamer, de pers in een dwangbuis perst en meldt dat de nieuwe minister er zin in heeft. De kamervragen moeten worden voorbereid, de nieuwe minister wil graag op elke mogelijke vraag een uitgeletterd antwoord afgedrukt in een 30 punts letter, comic sans. Woordgrapjes graag vet weergeven.

 1. Hoe krom is een banaan

De Tweede Kamer debatteert over het Groente- en fruitbesluit en stemt na ellenlange onsamenhangende en fantasierijke verhalen met verschrikkelijk veel woordgrapjes, en veel hard to get om nog wat toezeggingen binnen te hengelen, in met het besluit waarin de kromming van de banaan binnen een bandbreedte is genormeerd. De wijze van meten wordt bij ministeriele regeling vastgesteld. De ambtenaren en politici komen na afloop tegelijk uit het kamergebouw en ontspannen.

De regeling

 1. Meten is weten

Waarin Iggy zich verdiept in het meten van kromme voorwerpen, de cirkelbenadering, de kromtestraal, de wiskundige definiëring, de krommingstensor of de Iggy-mal passeren de revue. Iggy kiest voor een ingewikkelde wiskundige benadering en neemt in de regeling 36 bijlagen en annexen op waarin de werkwijze is beschreven.

 1. Aan de slag

Waarin het gehele MT toe is aan nieuwe uitdagingen en de nieuwe managers de laatste touwtjes aan elkaar knopen. De publiekscampagne “Aan de slag met de banaan” wordt uitgerold. Er worden richtingaanwijzers geformuleerd om telers, handelaren en consumenten wegwijs te maken in het stelsel. Met cartoons en visuals wordt de complexiteit verkleuterd tot de basis.

 1. Voor de vorm

Waarin de nieuwe banaan dreigt uit te sterven vanwege de monocultuur en de te sterke pesticiden. Reclamespots met Chiquita-meisjes, bananenliedjes en -tv-series brengen de Banaan 2.0 aan de man, een duurzame kweekvorm die in elke vorm kan worden geproduceerd.

 1. Collationeren

Waarin de drukproeven van het hele stelsel nog eens worden nagepluisd en gecheckt wordt of het stelsel helemaal rond loopt. Het aantal medewerkers neemt elke week met de helft af, het wordt steeds gezelliger. De koptelefoons gaan af en uit gettoblasters klinkt luide bananenmuziek. Ambtenaren nemen hun huisdier en kroost mee. Voor het gebruik/reserveren van de ontspanningskamers en het toedelen van koppeltjes is een hip app-je gemaakt.

 1. Hangen aan de lamp

Waarin Topy tijdens het oploopje aan de lamp hangt en meldt dat de oude minister het stokje weer overneemt omdat de vervangende minister lobbyist wordt bij de Bananenkoning. Topy meldt dat de regels over de banaan wellicht moeten worden herzien, omdat de maatschappij toe is aan een nieuw concept banaan.

 1. Hoe meet je een banaan

Waarin de minister de meetmethode voor het monitoren van de kromte vaststelt in regels en 36 bijlagen. En waarin verkiezingen een geheel nieuw politiek landschap teweeg brengen.

De novelle

 1. Fruitmand

Waarin Iggy een fruitmand krijgt van de Bananenkoning met bananen in 50 verschillende vormen.

 1. Paniek

Waarin de programmadirecteur in paniek raakt omdat de ambtenaren en de bananen- en andere fruitkoningen de wet niet uitvoerbaar vonden en de politiek aan hun zijde krijgen. Het stelsel ziet niet op de fantasievormen die Banaan 2.0 in petto heeft. De overgebleven ambtenaren drinken meer koffie.

 1. Meerderheid

Waarin de Bananenkoning een deal sluit met de fractievoorzitters, een meerderheid voor een gewijzigd stelsel voor de banaan, waarin de vorm niet meer meetelt, tekent zich af.

 1. Overnieuw

Waarin Iggy opdracht krijgt alvast het stelsel aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Hij mag Artificiële Intelligentie toepassen. Samen met Betty Bataat worden de artikelen van wet, besluit en regeling én de memories van toelichting aangepast. Iggy wordt door Betty nog wel gewezen op zijn zwakke plekken: het is de Wet groente en fruit, met kleíne letters gr en fr en let op de volgorde, géén Groente en fruitwet! Iggy moet nog wel van rijkswege even hardlopen met zijn contacten en comfort bieden. Hij heeft het gevoel dat hij twee jaar voor de kat zijn kut heeft gewerkt.

 1. Feest

Waarin Topy alle ambtenaren bedankt en aan allen door de Chiquitameisjes een banaan van rijkswege uit laat reiken, in de vorm van een torenflat. Topy meldt dat de regering inziet dat het stelsel anders moet en er een novelle moet worden opgesteld waarin het stelsel gewijzigd wordt. Alle politici moet comfort geboden worden.

 1. Wat is nu een banaan

Waarin na vlotte aanvaarding van de novelle door de Tweede Kamer (“en dat was ‘m”) de Eerste Kamer bij nipte meerderheid van stemmen de wet vaststelt. “Een banaan is een weeë vrucht” (artikel 1 Wet groente en Fruit). De kromming en de meting daarvan is niet langer een criterium. De regels hiervoor worden uit het stelsel geschrapt en de wet wordt van kracht. De kamer gaat over tot de orde van de dag.

——–###——–

Igor werkte anderhalf jaar bij een ministerie, met de ziel onder zijn arm, verbijsterd door wat hij meemaakte, zag en hoorde. Houdt maar matig van bananen, wel veel van fotograferen.

Februari 2024

——–###——–

Wat lezers vonden

Hilarisch! Het zou zo kunnen zijn dat vele Haagse ambtenaren nauwelijks de ironie ervan herkennen en het lezen als een buitengewoon realistische beschrijving van hun dagelijkse werk (ambtenaar).

Hier wordt de hel beschreven! (Chiquitameisje)

Heel herkenbaar, vooral het comfort bieden (manager)